Podstawowe informacje

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl  albo  bochnia1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800, a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Porządek nabożeństw w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej (kliknij)

1% dla „Caritas”

LogoCaritasuW o­kre­sie od 1 I do 30 IV do­ko­nu­je­my roz­­li­­czeń po­dat­ku. Mo­że­my prze­­ka­­zać 1% po­­dat­­ku na rzecz wy­bra­nej przez nas or­ga­ni­za­cji po­żyt­ku pu­blicz­­ne­­go, nie zmi­eni to wiel­ko­ści po­dat­ku. Wy­star­czy na ze­­zna­­niu po­dat­ko­wym PIT wpi­sać w od­po­wied­niej ru­bry­ce nu­mer KRS np. „Ca­ri­tas” na­szej die­­ce­­zji (0000211791) o­raz kwo­tę prze­­ka­zy­wa­ne­go 1% po­dat­ku.

Po­bierz bez­płat­ny pro­gram «PIT For­mat 2014» do wy­­peł­­­nia­­nia ze­znań po­dat­ko­wych z u­wzglę­dnie­niem KRS na­szej die­ce­zjal­nej „Ca­ri­tas”.

Zob. stro­na Ca­ri­tas.

Warto odwiedzić

 

RadioVaticana

 

Jasna Góra

 

Radio Jasna Góra

 

Trwam

 

Trwam

 

Radio Maryja

 

diecezja tarnowska

 

Radio RDN Małopolska Radio RDN Nowy Sącz

 

msza-online

 

Poradnik

 

opoka

 

wiara

 

mateusz 01

 

katolik